Kerncijfers financieel

Resultaat 2013

Omzet

De geconsolideerde omzet van de Twynstra Gudde Holding BV is in 2013 uitgekomen op € 41,9 mln. en is daarmee circa 11% lager dan 2012 (€ 47 mln.). Deze afname kan verklaard worden door lagere omzetten bij Twynstra Gudde Adviseurs en Managers BV en Twynstra Gudde Interim Management BV. Omzet van The Bridge Business Innovators BV en Adviestalent waren vergelijkbaar met 2012. 

     
€ 41,9
2013
 
€ 47,0
2012
Omzet in miljoenen euro’s

Bedrijfsresultaat

Het bedrijfsresultaat (EBIT) daalde van € 2,1 mln. in 2012 naar € 0,16 mln. in 2013. Ondanks een daling van de bedrijfskosten heeft dit de dalende omzet niet kunnen compenseren.

     
€ 0,16
2013
 
€ 2,1
2012
Omzet in miljoenen euro’s

Afschrijvingen

In 2013 bedroegen de afschrijvingen op de materiële vaste activa € 0,2 mln.; een daling van circa 50% ten opzichte van 2012. 

     
€ 0,2
2013
 
€ 0,5
2012

Afschrijving vast activa:
in miljoenen euro’s

Balansratio's

Het balanstotaal van Twynstra Gudde Holding BV komt uit op € 13,6 mln. De solvabiliteit komt per eind 2013 uit op bijna 49%. 

     
49%
2013
 
47%
2012

Balansratio’s

Kasstroom

Een intensief kasstroom management is vooral in economisch lastige tijden van groot belang. Op Twynstra Gudde niveau daalde de operationele kasstroom van € 2,0 mln. over 2012 naar € 1,5 mln. over 2013. Deze daling wordt veroorzaakt door het lagere bedrijfsresultaat en wordt voor een belangrijk deel gecompenseerd door sterke verbeteringen in het werkkapitaal.

     
€ 1,5
2013
 
€ 2,0
2012

Kasstroom:
in miljoenen euro´s

Resultaat

Onderwerp 2013 2012 2011
Netto omzet 41.869 47.041 50.975
       
Bedrijfslasten 41.706 44.927 51.697
Bedrijfsresultaat 163 2.114 722-
Financiële baten en lasten 91- 125- 47-
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belasting 72 1.989 769-

Marge op de omzet in %

0,15%
 
4,2%
 
 
-1,5%
Resultaat na belasting 62 1.518 781-

Balans

  31-12-2013 31-12-2012 31-12-2011
Vaste activa 811 990 1.387
Vlottende activa 12.811 13.146 13.130
Totaal 13.622 14.136 14.517
       
Groepsvermogen 6.675 6.648 5.109
Voorzieningen 1.265 281 167
Langlopende schulden - 384 1.584
Kortlopende schulden 5.682 6.823 7.657
Totaal 13.622 14.136 14.517

Horizontaal toezicht

Eind april 2012 is er een convenant met de Belastingdienst ondertekend in het kader van Horizontaal toezicht. Periodiek zijn er overleggen met de fiscus rondom fiscale aangelegenheden.

Samengevatte financiële overzichten

De op deze site vermelde financiële overzichten bevatten niet alle toelichtingen die zijn vereist op basis van Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (BW). Het kennisnemen van de samengevatte financiële overzichten kan derhalve niet in de plaats treden van het kennisnemen van de gecontroleerde jaarrekening van Twynstra Gudde Holding B.V.